Make your own free website on Tripod.com
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การจัดจำแนกสาร 0
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 หัวข้อถัดไป

 

- การจัดจำแนกสาร -

   
  ......สารในทางเคมี จำแนกหมวดหมู่ได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้หลักเกณฑ์ใดมาเป็นแนวทางในการพิจารณา เช่น ถ้าใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ถ้าใช้การนำไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สารที่นำไฟฟ้า กับสารที่ไม่นำไฟฟ้า แต่ในที่นี้จะเน้นหนักไปที่การอาศัยลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ ซึ่งสามารถจัดกลุ่มสารออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม และคอลลอยด์ ดังแผนภาพ
 
   
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => การจัดจำแนกสาร 0
Page selector : หัวข้อก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 หัวข้อถัดไป