Make your own free website on Tripod.com
ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => สารและสมบัติของสาร
Page selector หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป

 

-สารและสมบัติของสาร-

  ความหมาย
  สสาร (matter) คือ อะไรก็ได้ที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้
สาร (substance) คือ สสารที่มีการเจาะจงลงไปว่าเป็นชนิดใด
  ตัวอย่าง :
......เราอาจกล่าวได้ว่าโลกของเราประกอบด้วย สสาร จำนวนมาก ซึ่งก็คือมากจริงๆ ไม่รู้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง อาจเป็นได้ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ รถเมล์ เรือ บ้าน ฯลฯ เยอะแยะมากมายไม่รู้อะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด แต่ถ้าเราจะพิจารณาเจาะจงชนิดใดชนิดหนึ่ง เราก็จะใช้คำว่าสารแทน เช่น ถ้าเราเจาะจงไปที่เกลือ เราก็จะบอกว่าเกลือเป็นสารชนิดหนึ่ง
 
สมบัติของสาร
  สมบัติของสารหมายถึง ลักษณะของสารนั้นๆซึ่งทำให้บอกได้ว่าเป็นสารใด
สมบัติของสารได้แก่ เนื้อสาร องค์ประกอบ สถานะ การนำไฟฟ้า ฯลฯ
  สมบัติของสารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
  1.สมบัติทางกายภาพ คือ สมบัติที่สังเกตเห็นได้หรือทดลองด้วยวิธีง่ายๆได้ เช่น สี กลิ่น รส จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ การนำไฟฟ้า ความแข็ง
  2.สมบัติทางเคมี คือ สมบัติที่ทราบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือก็คือ สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฎิกริยาเคมีนั่นเอง เช่น ความเป็นกรด-เบส การลุกติดไฟ การสลายตัวให้สารใหม่
  การเปลี่ยนแปลงของสาร
  ......ถ้าเรานำสมบัติของสารเป็นเกณฑ์ ก็จะสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารได้ 2 ลักษณะ คือ
1.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนขนาด ซึ่งองค์ประกอบภายในจะยังคงเหมือนเดิม
2.การเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไป หรือก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเอง เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ของน้ำมัน

*สิ่งที่บ่งบอกว่ามีปฏิกริยาเคมีเกิดขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนสี การเกิดตะกอน การเกิดควัน มีแสงสว่าง

ขณะนี้คุณกำลังอยู่ที่ เคมีออนไลน์/สารและการเปลี่ยนแปลง => สารและสมบัติของสาร
Page selector หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป