Make your own free website on Tripod.com
คะแนน ม.5/2 ปีการศึกษา 2545 
เรียงตามเกรดเฉลี่ยสะสม
ลำดับ เลขที่ เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย ลำดับ กลางภาค ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับเกรด กลางภาค ลำดับ 
เฉลี่ยสะสม สะสมถึง 5-1 ม.5 เทอม 1 ม.5เทอม1 ม.4 เทอม 1 กลางภาค 4-1 ม.4 เทอม1 ม.4เทอม1 ม.4 เทอม2 ม.4เทอม2 สะสม ม.4 เฉลี่ย ม.4 ม.5 เทอม 1 กลางภาค 5-1
1 8 นายวันสฤษดิ์ 3.917 4.00 1 81.25 1 3.75 1 4.00 1 3.875 1 88.70 1
2 32 นางสาวธิติมา 3.577 3.83 3 72.21 5 3.39 2 3.51 2 3.450 2 79.13 2
3 22 นางสาวอฎิชญา 3.447 3.89 2 70.96 8 3.15 4 3.30 4 3.225 3 73.91 6
4 21 นางสาวศิริรัตน์ 3.373 3.67 6 76.15 2 3.21 3 3.24 5 3.225 3 75.87 4
5 23 นางสาวอรพรรณ 3.237 3.56 9 71.15 6 3.12 5 3.03 9 3.075 6 68.04 14
6 7 นายฉันทวัฒน์ 3.213 3.78 4 65.57 19 2.93 7 2.93 14 2.930 8 77.60 3
7 26 นางสาวอิศรา 3.200 3.18 19 75.38 3 3.09 6 3.33 3 3.210 5 72.17 7
8 6 นายธนาคม 3.167 3.54 11 69.32 10 2.84 8 3.12 6 2.980 7 68.04 14
9 30 นางสาวประภาพรรณ 3.163 3.78 4 66.15 17 2.75 11 2.96 13 2.855 12 70.00 10
10 4 นายฐานพงศ์ 3.093 3.62 7 64.32 23 2.66 16 3.00 12 2.830 13 74.13 5
11 2 นายธิติ 3.040 3.40 14 68.75 13 2.69 15 3.03 9 2.860 10 69.34 12
11 31 นางสาวฤดีรัตน์ 3.040 3.40 14 68.46 14 2.66 16 3.06 8 2.860 10 70.22 8
13 15 นางสาวบงกช 3.033 3.29 16 66.82 16 2.72 12 3.09 7 2.905 9 66.74 18
14 13 นายณภัทร 3.013 3.45 12 71.15 6 2.72 12 2.87 15 2.795 15 65.87 20
15 19 นางสาวรพีพันธุ์ 2.980 3.59 8 65.38 20 2.57 22 2.78 16 2.675 18 68.04 14
16 29 นางสาวจรินทร 2.977 3.27 18 70.96 8 2.63 20 3.03 11 2.830 13 69.34 12
17 24 นางสาวชุติมา 2.930 3.56 9 68.07 15 2.66 16 2.57 24 2.615 19 69.57 11
18 16 นางสาวจุฑารัตน์ 2.820 3.29 16 60.57 29 2.45 24 2.72 19 2.585 20 54.78 36
19 36 นางสาวภัทรัน 2.810 3.02 23 63.84 25 2.78 9 2.63 22 2.705 17 66.74 18
20 38 นางสาวกิตติมา 2.797 2.83 31 68.94 11 2.78 9 2.78 16 2.780 16 70.22 8
21 14 นายชุติพงศ์ 2.763 3.45 12 58.55 34 2.24 33 2.60 23 2.420 28 67.17 17
21 20 นางสาวประภาสพร 2.763 3.18 19 68.84 12 2.42 25 2.69 21 2.555 21 64.57 21
23 5 นายฐานวุฑ 2.693 3.18 19 61.25 28 2.39 26 2.51 26 2.450 25 62.39 22
24 35 นางสาวจีรนุช 2.660 3.02 23 59.03 33 2.39 26 2.57 24 2.480 23 58.70 28
25 12 นายวิกรม์ 2.603 2.97 25 65.19 21 2.12 36 2.72 19 2.420 28 60.22 24
26 3 นายภราคริส 2.580 3.05 22 65.19 21 2.21 34 2.48 28 2.345 34 61.96 23
26 17 นางสาวชิดชนก 2.580 2.72 33 58.07 37 2.27 32 2.75 18 2.510 22 59.13 26
28 39 นางสาวสมฤทัย 2.577 2.89 28 55.09 42 2.54 23 2.30 32 2.420 28 56.74 33
28 1 นายวีระศักดิ์ 2.577 2.86 29 62.30 27 2.66 16 2.21 35 2.435 26 58.70 28
30 37 นางสาวศศิวิมล 2.543 2.91 27 64.13 24 2.30 30 2.42 30 2.360 33 53.70 38
31 27 นางสาวสาริณีย์ 2.537 2.86 29 59.32 32 2.30 30 2.45 29 2.375 32 58.91 27
32 10 นายสุวิชา 2.523 2.70 34 60.19 30 2.60 21 2.27 33 2.435 26 58.26 30
33 18 นางสาวนิลเนตร 2.440 2.51 39 63.46 26 2.33 29 2.48 27 2.405 31 52.82 39
34 41 นางสาวสิรินันท์ 2.410 2.27 40 66.05 18 2.72 12 2.24 34 2.480 23 55.65 35
35 11 นายเกียรติยศ 2.393 2.94 26 58.55 34 2.03 38 2.21 35 2.120 38 56.95 32
36 34 นางสาววิจิตรา 2.377 2.56 38 60.19 30 2.36 28 2.21 35 2.285 35 57.61 31
37 40 นางสาวศศินิภา 2.353 2.64 36 58.55 34 2.09 37 2.33 31 2.210 36 59.78 25
38 33 นางสาวอัญชลี 2.333 2.67 35 57.40 40 2.18 35 2.15 39 2.165 37 52.39 40
39 28 นางสาวณัฐนันท์ 2.297 2.81 32 57.50 39 1.90 40 2.18 38 2.040 39 54.35 37
40 25 นางสาวนวลจันทร์ 2.240 2.64 36 57.78 38 1.96 39 2.12 40 2.040 39 56.74 33
41 9 นายวิกรม 1.810 2.08 41 49.51 43 1.45 41 1.90 41 1.675 41 unknow 41
เฉลี่ย 2.802 3.14293 64.6717 2.56122 2.7017 2.63146 64.62975