Make your own free website on Tripod.com
คะแนน ม.5/2 ปีการศึกษา 2545 
เรียงตามเกรดเฉลี่ย ม.5 เทอม 1
ลำดับ เลขที่ เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ย ลำดับ กลางภาค ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับเกรด กลางภาค ลำดับ 
ม.5เทอม1 ม.5 เทอม 1 สะสมถึง 5-1 เฉลี่ยสะสม ม.4 เทอม 1 กลางภาค 4-1 ม.4 เทอม1 ม.4เทอม1 ม.4 เทอม2 ม.4เทอม2 สะสม ม.4 เฉลี่ย ม.4 ม.5 เทอม 1 กลางภาค 5-1
1 8 นายวันสฤษดิ์ 4.00 3.917 1 81.25 1 3.75 1 4.00 1 3.875 1 88.70 1
2 22 นางสาวอฎิชญา 3.89 3.447 3 70.96 8 3.15 4 3.30 4 3.225 3 73.91 6
3 32 นางสาวธิติมา 3.83 3.577 2 72.21 5 3.39 2 3.51 2 3.450 2 79.13 2
4 7 นายฉันทวัฒน์ 3.78 3.213 6 65.57 19 2.93 7 2.93 14 2.930 8 77.60 3
4 30 นางสาวประภาพรรณ 3.78 3.163 9 66.15 17 2.75 11 2.96 13 2.855 12 70.00 10
6 21 นางสาวศิริรัตน์ 3.67 3.373 4 76.15 2 3.21 3 3.24 5 3.225 3 75.87 4
7 4 นายฐานพงศ์ 3.62 3.093 10 64.32 23 2.66 16 3.00 12 2.830 13 74.13 5
8 19 นางสาวรพีพันธุ์ 3.59 2.980 15 65.38 20 2.57 22 2.78 16 2.675 18 68.04 14
9 23 นางสาวอรพรรณ 3.56 3.237 5 71.15 6 3.12 5 3.03 9 3.075 6 68.04 14
9 24 นางสาวชุติมา 3.56 2.930 17 68.07 15 2.66 16 2.57 24 2.615 19 69.57 11
11 6 นายธนาคม 3.54 3.167 8 69.32 10 2.84 8 3.12 6 2.980 7 68.04 14
12 13 นายณภัทร 3.45 3.013 14 71.15 6 2.72 12 2.87 15 2.795 15 65.87 20
12 14 นายชุติพงศ์ 3.45 2.763 21 58.55 34 2.24 33 2.60 23 2.420 28 67.17 17
14 2 นายธิติ 3.40 3.040 11 68.75 13 2.69 15 3.03 9 2.860 10 69.34 12
14 31 นางสาวฤดีรัตน์ 3.40 3.040 11 68.46 14 2.66 16 3.06 8 2.860 10 70.22 8
16 15 นางสาวบงกช 3.29 3.033 13 66.82 16 2.72 12 3.09 7 2.905 9 66.74 18
16 16 นางสาวจุฑารัตน์ 3.29 2.820 18 60.57 29 2.45 24 2.72 19 2.585 20 54.78 36
18 29 นางสาวจรินทร 3.27 2.977 16 70.96 8 2.63 20 3.03 11 2.830 13 69.34 12
19 5 นายฐานวุฑ 3.18 2.693 7 61.25 28 2.39 26 2.51 26 2.450 25 62.39 22
19 20 นางสาวประภาสพร 3.18 2.763 21 68.84 12 2.42 25 2.69 21 2.555 21 64.57 21
19 26 นางสาวอิศรา 3.18 3.200 23 75.38 3 3.09 6 3.33 3 3.210 5 72.17 7
22 3 นายภราคริส 3.05 2.580 26 65.19 21 2.21 34 2.48 28 2.345 34 61.96 23
23 35 นางสาวจีรนุช 3.02 2.660 19 59.03 33 2.39 26 2.57 24 2.480 23 58.70 28
23 36 นางสาวภัทรัน 3.02 2.810 24 63.84 25 2.78 9 2.63 22 2.705 17 66.74 18
25 12 นายวิกรม์ 2.97 2.603 25 65.19 21 2.12 36 2.72 19 2.420 28 60.22 24
26 11 นายเกียรติยศ 2.94 2.393 35 58.55 34 2.03 38 2.21 35 2.120 38 56.95 32
27 37 นางสาวศศิวิมล 2.91 2.543 30 64.13 24 2.30 30 2.42 30 2.360 33 53.70 38
28 39 นางสาวสมฤทัย 2.89 2.577 28 55.09 42 2.54 23 2.30 32 2.420 28 56.74 33
29 1 นายวีระศักดิ์ 2.86 2.577 28 62.30 27 2.66 16 2.21 35 2.435 26 58.70 28
29 27 นางสาวสาริณีย์ 2.86 2.537 31 59.32 32 2.30 30 2.45 29 2.375 32 58.91 27
31 38 นางสาวกิตติมา 2.83 2.797 20 68.94 11 2.78 9 2.78 16 2.780 16 70.22 8
32 28 นางสาวณัฐนันท์ 2.81 2.297 39 57.50 39 1.90 40 2.18 38 2.040 39 54.35 37
33 17 นางสาวชิดชนก 2.72 2.580 26 58.07 37 2.27 32 2.75 18 2.510 22 59.13 26
34 10 นายสุวิชา 2.70 2.523 32 60.19 30 2.60 21 2.27 33 2.435 26 58.26 30
35 33 นางสาวอัญชลี 2.67 2.333 38 57.40 40 2.18 35 2.15 39 2.165 37 52.39 40
36 25 นางสาวนวลจันทร์ 2.64 2.240 37 57.78 38 1.96 39 2.12 40 2.040 39 56.74 33
36 40 นางสาวศศินิภา 2.64 2.353 40 58.55 34 2.09 37 2.33 31 2.210 36 59.78 25
38 34 นางสาววิจิตรา 2.56 2.377 36 60.19 30 2.36 28 2.21 35 2.285 35 57.61 31
39 18 นางสาวนิลเนตร 2.51 2.440 33 63.46 26 2.33 29 2.48 27 2.405 31 52.82 39
40 41 นางสาวสิรินันท์ 2.27 2.410 34 66.05 18 2.72 12 2.24 34 2.480 23 55.65 35
41 9 นายวิกรม 2.08 1.810 41 49.51 43 1.45 41 1.90 41 1.675 41 unknow 41
เฉลี่ย 3.14293 2.802 64.6717 2.56122 2.70171 2.63146 64.6298