Make your own free website on Tripod.com
คะแนน ม.5/2 ปีการศึกษา 2545 
เรียงตามเลขที่
เลขที่ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ กลางภาค ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับ เกรดเฉลี่ย ลำดับเกรด กลางภาค ลำดับ 
ม.5 เทอม 1 ม.5เทอม1 สะสมถึง 5-1 เฉลี่ยสะสม ม.4 เทอม 1 กลางภาค 4-1 ม.4 เทอม1 ม.4เทอม1 ม.4 เทอม2 ม.4เทอม2 สะสม ม.4 เฉลี่ย ม.4 ม.5 เทอม 1 กลางภาค 5-1
1 นายวีระศักดิ์ 2.86 29 2.577 28 62.30 27 2.66 16 2.21 35 2.435 26 58.70 28
2 นายธิติ 3.40 14 3.040 11 68.75 13 2.69 15 3.03 9 2.860 10 69.34 12
3 นายภราคริส 3.05 22 2.580 26 65.19 21 2.21 34 2.48 28 2.345 34 61.96 23
4 นายฐานพงศ์ 3.62 7 3.093 10 64.32 23 2.66 16 3.00 12 2.830 13 74.13 5
5 นายฐานวุฑ 3.18 19 2.693 23 61.25 28 2.39 26 2.51 26 2.450 25 62.39 22
6 นายธนาคม 3.54 11 3.167 8 69.32 10 2.84 8 3.12 6 2.980 7 68.04 14
7 นายฉันทวัฒน์ 3.78 4 3.213 6 65.57 19 2.93 7 2.93 14 2.930 8 77.60 3
8 นายวันสฤษดิ์ 4.00 1 3.917 1 81.25 1 3.75 1 4.00 1 3.875 1 88.70 1
9 นายวิกรม 2.08 41 1.810 41 49.51 43 1.45 41 1.90 41 1.675 41 unknow 41
10 นายสุวิชา 2.70 34 2.523 32 60.19 30 2.60 21 2.27 33 2.435 26 58.26 30
11 นายเกียรติยศ 2.94 26 2.393 35 58.55 34 2.03 38 2.21 35 2.120 38 56.95 32
12 นายวิกรม์ 2.97 25 2.603 25 65.19 21 2.12 36 2.72 19 2.420 28 60.22 24
13 นายณภัทร 3.45 12 3.013 14 71.15 6 2.72 12 2.87 15 2.795 15 65.87 20
14 นายชุติพงศ์ 3.45 12 2.763 21 58.55 34 2.24 33 2.60 23 2.420 28 67.17 17
15 นางสาวบงกช 3.29 16 3.033 13 66.82 16 2.72 12 3.09 7 2.905 9 66.74 18
16 นางสาวจุฑารัตน์ 3.29 16 2.820 18 60.57 29 2.45 24 2.72 19 2.585 20 54.78 36
17 นางสาวชิดชนก 2.72 33 2.580 26 58.07 37 2.27 32 2.75 18 2.510 22 59.13 26
18 นางสาวนิลเนตร 2.51 39 2.440 33 63.46 26 2.33 29 2.48 27 2.405 31 52.82 39
19 นางสาวรพีพันธุ์ 3.59 8 2.980 15 65.38 20 2.57 22 2.78 16 2.675 18 68.04 14
20 นางสาวประภาสพร 3.18 19 2.763 21 68.84 12 2.42 25 2.69 21 2.555 21 64.57 21
21 นางสาวศิริรัตน์ 3.67 6 3.373 4 76.15 2 3.21 3 3.24 5 3.225 3 75.87 4
22 นางสาวอฎิชญา 3.89 2 3.447 3 70.96 8 3.15 4 3.30 4 3.225 3 73.91 6
23 นางสาวอรพรรณ 3.56 9 3.237 5 71.15 6 3.12 5 3.03 9 3.075 6 68.04 14
24 นางสาวชุติมา 3.56 9 2.930 17 68.07 15 2.66 16 2.57 24 2.615 19 69.57 11
25 นางสาวนวลจันทร์ 2.64 36 2.240 40 57.78 38 1.96 39 2.12 40 2.040 39 56.74 33
26 นางสาวอิศรา 3.18 19 3.200 7 75.38 3 3.09 6 3.33 3 3.210 5 72.17 7
27 นางสาวสาริณีย์ 2.86 29 2.537 31 59.32 32 2.30 30 2.45 29 2.375 32 58.91 27
28 นางสาวณัฐนันท์ 2.81 32 2.297 39 57.50 39 1.90 40 2.18 38 2.040 39 54.35 37
29 นางสาวจรินทร 3.27 18 2.977 16 70.96 8 2.63 20 3.03 11 2.830 13 69.34 12
30 นางสาวประภาพรรณ 3.78 4 3.163 9 66.15 17 2.75 11 2.96 13 2.855 12 70.00 10
31 นางสาวฤดีรัตน์ 3.40 14 3.040 11 68.46 14 2.66 16 3.06 8 2.860 10 70.22 8
32 นางสาวธิติมา 3.83 3 3.577 2 72.21 5 3.39 2 3.51 2 3.450 2 79.13 2
33 นางสาวอัญชลี 2.67 35 2.333 38 57.40 40 2.18 35 2.15 39 2.165 37 52.39 40
34 นางสาววิจิตรา 2.56 38 2.377 36 60.19 30 2.36 28 2.21 35 2.285 35 57.61 31
35 นางสาวจีรนุช 3.02 23 2.660 24 59.03 33 2.39 26 2.57 24 2.480 23 58.70 28
36 นางสาวภัทรัน 3.02 23 2.810 19 63.84 25 2.78 9 2.63 22 2.705 17 66.74 18
37 นางสาวศศิวิมล 2.91 27 2.543 30 64.13 24 2.30 30 2.42 30 2.360 33 53.70 38
38 นางสาวกิตติมา 2.83 31 2.797 20 68.94 11 2.78 9 2.78 16 2.780 16 70.22 8
39 นางสาวสมฤทัย 2.89 28 2.577 28 55.09 42 2.54 23 2.30 32 2.420 28 56.74 33
40 นางสาวศศินิภา 2.64 36 2.353 37 58.55 34 2.09 37 2.33 31 2.210 36 59.78 25
41 นางสาวสิรินันท์ 2.27 40 2.410 34 66.05 18 2.72 12 2.24 34 2.480 23 55.65 35
เฉลี่ย 3.14293 2.802 64.671707 2.56122 2.70171 2.631463 64.62975